Jokabideari buruzko barne-araudia

V. ERANSKINA SERVATASEN JOKABIDEARI BURUZKO BARNE ARAUDIA (JBA) LABURPENA. Jokabideari buruzko Barne Araudia Espainiako Bankuaren 7/2010 Zirkularraren Bosgarren Arauaren 8. apartatua betez eta Espainiako Bankuaren 3/2014 Zirkularrean adierazitako edukiarekin garatzen da. Bere edukien arabera, Servatasek Jokabideari buruzko Barne Araudi hau (JBA) izateko legezko betebeharra du, 2/1981 Legea, martxoaren 25ekoa, hipoteka-merkatua arautzen duena betez. 2. PRINTZIPIOAK ETA HELBURUAK. (3/2014 ZIRKULARRA, 2. ATALA). Servatasen jardunen jardunbide egokiaren oinarri diren printzipioak kontzientzia eta gaitasun profesionala, duintasuna, osotasuna, leialtasuna, independentzia eta konfidentzialtasuna dira, gizartearen, enpresaren, tasazio-sektorearen, bezeroen eta, oro har, gizartearen onerako. Era berean, sozietateak printzipiotzat hartzen du Administrazioa bere jarduerarako aldez aurretik homologatzea. Zehatzago: Lanbide-gaikuntza eta gaitasuna, hau da, goi-mailako profesionaltasuna, bezeroen zerbitzuan ahalik eta zorroztasun handiena lortzera bideratua, haiengandik espero diren estandar teknikoen eta jarduera arautzen duen araudiaren barruan. Independentzia, integritate- eta objektibotasun-adieran, interes-gatazka oro saihestuz edo lanak egin aurretik konponduz. Konfidentzialtasuna, jarduera garatzean lortutako informazioaren eta/edo dokumentazioaren aurrean alderdien arteko segurtasuna bermatzeari dagokionez, eta, hala badagokio, erreserbatutako edo isilpeko gaiak errespetatzea. Gardentasuna, sustatzen diren jarduketen, hipotesien, garapenaren eta emaitzen adierazpen argi, fede-emaile eta argi gisa ulertuta, eta hirugarrenen aurrean kontrastatzeko modukoa. Jokabidearen Barne Araudi (JBA) honen edukiaren helburu nagusia Servatasek egin beharreko tasazioen kalitatea etengabe hobetzen laguntzea da, bere tasazio-jardueraren maila guztietan independentzia-kuota optimoetara iritsiz. Era berean, tasazioak egitean interes-gatazkarik ez egotea eta planteatu daitezkeenak behar bezala konpontzea du helburu. 3. EREMU MATERIALA. (3/2014 ZIRKULARRA, 4. ATALA). Jokabideari buruzko Barne Araudiaren (JBA) eremu materiala sozietateak maiatzaren 30eko 775/97 Errege Dekretuaren 1. artikuluaren esparruan garatzen duen higiezinen balorazio-jarduera guztiak osatzen du (775/97 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa, tasazio-zerbitzuak eta -sozietateak homologatzeko araubide juridikoari eta araututako jardueran egindako balorazioen edo tasazioen arau osagarri guztiei buruzkoa). Era berean, erregelamendu honen eremu materialean sartu ziren alderdien arteko ekitate-jarduerak xede dituzten sozietatearen balorazio-jarduerak, bi alderdiekiko erabateko independentziaz jardun behar baita. 4. EREMU SUBJEKTIBOA. (3/2014 ZIRKULARRA, 4. ATALA). Araudi honetako edukiak nahitaez aplikatu beharko dituzte: Administrazio Kontseiluko kideek, zuzendariek (kontseilari-ordezkariak, zuzendari nagusiak eta arloko zuzendariek), enplegatuek, lotutako eta lotu gabeko profesionalek. 5. ONDORIOAK ETA ZEHAPENAK. (3/2014 ZIRKULARRA, 5. ATALA). Legedi orokorraren arabera Jokabideari buruzko Barne Araudi (JBA) honetako eskakizunak ez betetzeagatik ezarritako zehapen pertsonalak alde batera utzita, ez-betetze horiek sozietate tasatzailearen eremuan zehatuko dira, Administrazio Kontseiluak ez-betetzeak jasotzen duen kalifikazioaren arabera aztertu ondoren: Ez-betetze arinak, astunak eta oso astunak. 6. JOKABIDEAREN BARNE ARAUDIA ONARTZEN DUEN BARNE ORGANOA. (3/2014 ZIRKULARRA, 8. ATALA). Jokabideari buruzko Barne Araudia (JBA) Servatasen Administrazio Kontseiluak onartuko du, zuzendari nagusiak proposatuta. Kasuan kasuko aldaketek onarpen-izapide bera izango dute. 7. BATERAEZINTASUNAK. (3/2014 ZIRKULARRA, 9. ATALA). Balorazio-prozesuan parte hartzen duten pertsonentzat bateraezintasun-araubide bat dago, Zerbitzuak eta tasazio-sozietateak homologatzeko araubide juridikoari buruzko maiatzaren 30eko 775/1997 Errege Dekretuaren 6. eta 13. artikuluekin bat datorrena. Horrez gain, bateraezintasun osagarri hauek ere hartuko dira kontuan.
  • a) Eginkizun betearazleak dituzten kontseilariek ez dute harreman profesionalik edo lan-harremanik izango Servatas Eragin Taldeko pertsona fisiko edo juridikoekin edo Tecnitasa Talde Ekonomikoko sozietateekin, baldin eta balorazio-zerbitzuak ematen bazaizkie eta kreditu-jarduerarekin edo higiezinen sustapenarekin zuzeneko lotura badute.
  • b) Tasazio Zerbitzuaren Arduradunak (TZA) ez du inolako loturarik izango erakundeetako erosketa- edo merkataritza-unitateetako kideekin. Era berean, tasazio-zerbitzua Servatasen zerbitzu komertzial edo operatiboetatik bereizita izango du. Tasazio Zerbitzuaren Arduradunaren (TZA) erabakiak autonomoak izango dira tasazio-jarduerari dagokionez, eta interes-gatazkak saihestuko ditu.
  • c) Profesional tasatzaileek ez dute tratu zuzenik izango hipoteka-maileguak ematearekin edo merkaturatzearekin zerikusia duten unitateetako talde ekonomikoko edo eragin-taldeko langile edo zuzendariekin, arriskuen analisian edo kudeaketan eskumena dutenak izan ezik.
8. TASAZIO-JARDUERAREN IRIZPIDE TEKNIKOAK. (3/2014 ZIRKULARRA, 10. ATALA). Servatas sozietateak bere jarduera tasatzailean, bere Tasazio Zerbitzuaren bitartez, irizpide teknikoen arabera bakarrik jardungo du. 9. PRESIORIK ETA JARRAIBIDERIK EZ ONARTZEA. (3/2014 ZIRKULARRA, 11. ATALA). Servatasek, bere Tasazio Zerbitzuak eta bere profesional tasatzaileek ez dute onartuko tasazioaren jarduerari eta emaitzari buruzko jarraibide, agindu, gomendio, presio edo informazio garrantzitsurik. Bereziki, talde ekonomikoko edo eragin-taldeko zuzendarietatik edo enplegatuetatik datozenak, tasazio-jarduerari eta horren emaitzari dagokienez. 10. SEKRETU-BETEBEHARRAK. (3/2014 ZIRKULARRA, 12. ATALA). Maiatzaren 30eko 775/97 Errege Dekretuaren 11. artikuluan ezarritakoaren arabera, Servataseko pertsona fisiko eta juridikoek bereziki bete beharko dituzte sekretu profesionalaren betebeharrak. Hori dela eta, ezin izango diete bezeroak ez diren hirugarrenei jakinarazi:
  • a) Balorazio-eskaera dela-eta eman zaizkien informazioak.
  • b) Balorazioaren xede den erabilera edo ustiapenari buruzko inguruabar pertsonal edo ekonomikoei buruzko informazioak.
  • c) Balorazioaren emaitza.
Servataseko administratzaileek, zuzendariek eta parekatuek, balorazio-jarduerak egiten dituzten profesionalek eta kontratatutako gainerako langileek ezin izango dituzte beren onurarako erabili baloratzaile gisa aritzearen ondorioz ezagutzen dituzten informazioak, ezta hirugarrenei jakinarazi ere. Muga hori aplikatuko zaie, baita ere, parte hartzen duten lanen edukiari buruzko balorazio-lanak egiten laguntzen duten pertsonei. 11. JOKABIDE-ARAUEN KODEA. (3/2014 ZIRKULARRA, 13. ATALA). Jokabide Arauen Kodeak profesional tasatzaileek eta Servatasekoek bezeroekin dituzten harremanak arautzen dituzten arauak eta neurriak jasotzen ditu, interes-gatazkak prebenitzeko xedez. Hauek dira, besteak beste: Ezin izango da bezeroekin independentzia arriskuan jar dezakeen oparirik eskaini. Profesional tasatzaileek ez dute komunikazio zuzenik izango tasatu beharreko ondasunaren balioari buruz. Hipoteka-mailegu bat ematea bezalako finantza-lotura duen bezero batentzat lan egitea saihestuko dute. Balizko interes-gatazkak kudeatuko ditu kreditu-erakundearen hurrengo goragoko organoaren berariazko onespenarekin eta Tasazio Zerbitzuaren Arduradunarekin (TZA). Ahal den neurrian, saihestu egingo du ondasun baten balorazioa berriro egitea transakzio berri baterako, bien artean gutxienez salerosketa-eragiketa bat gertatu ez bada. Balizko interes-gatazka bi aldeen berariazko baimenaren bidez kudeatuko du. Tasazio Zerbitzuaren Arduradunaren (TZA) berariazko baimena beharko du, balorazioaren edo beste jarduera profesional pertsonal batzuen esparruan harreman garrantzitsua izan duen bezero batentzako -hala nola, auzitegietan peritu gisa jardutea edo eraikinak eraikitzeko proiektuak edo zuzendaritza fakultatiboa- lan bat egiteko. Ez du egingo eraikitzen ari diren higiezinen baloraziorik, baldin eta higiezin horien proiektua egin badu, exekuzioa zuzendu badu edo eraikuntzako beste funtzio-mota batzuetan parte hartu badu. Bezero batekin interes-gatazka sor dezaketen hurbileko adiskidetasun- edo harreman-egoerak argi eta garbi azalduko ditu. Tasazio Zerbitzuaren Arduradunak (TZA), hala badagokio, modu arrazoituan baimenduko du profesionalak tasazio-lanean parte hartzea. Ezin izango da higiezin beraren balorazio-lanik egin, eskatzaile bat baino gehiago daudenean, eskatzaile bat baino gehiagorentzat, aldi berean. Ezin izango dute bezeroen aldetik oparirik edo erregaliarik onartu, baldin eta beren lana egiteko independentzia arriskuan jar badezakete. Onartu ez diren aparteko opariak eta balio handienekoak Tasazio Zerbitzuaren Arduradunak jakinarazi eta onartu beharko ditu. Kontuan hartuko da oparia kolektibo zabal bati egiten zaion edo lan jakin batetik hurbil egiten den. Edozein motatako gonbidapenak antzeko irizpideekin hartu beharko dira kontuan, unean bertan baztertzeko aukera kontuan hartuta. Tasazio Zerbitzuaren Arduradunak edo, hala badagokio, Administrazio Kontseiluak berariaz jakinarazi eta ebatzi behar du arau hauetan jaso gabeko interes-gatazka sor dezakeen edozein egoera. 12. BESTE EDUKI BATZUK c) Tasazioen prezioa Talde Ekonomikoarentzat edo Eragin Taldearentzat. (3/2014 ZIRKULARRA, 14. ATALA). Servatasek Talde Ekonomikoko eta Eragin Taldeko pertsona fisiko eta juridikoentzat egiten dituen tasazioen prezioak finkatzeko, merkatuko lehiakortasunari dagokionez eta produkzio- eta kalitate-kostuen erlazioari dagokionez gainerako bezeroekin dituen irizpide berberak hartuko dira kontuan, bakoitzarekin berariazko harreman-esparruaren barruan. 12. BESTE EDUKI BATZUK e) SERVATASek enkarguei uko egitea. (3/2014 ZIRKULARRA, 14. ATALA). Profesional espezializaturik edo baliabide tekniko egokirik ez dagoen kasuetan, edo sozietatean balorazio-motari eta antzeko merkatuari buruz oraintsuko esperientziarik ez dagoen kasuetan, enkarguei uko egin beharko zaie. Tasazio Zerbitzuak kudeatuko ditu sozietateko profesionalen arteko lankidetza-moduak. 12. BESTE EDUKI BATZUK h) JBA betetzea. (3/2014 ZIRKULARRA, 14. ATALA). Araudi hau betetzen dela Tasazio Zerbitzuaren Arduradunak (TZA), zuzendari nagusiak eta Administrazio Kontseiluak kontrolatu eta gainbegiratuko dute. Funtsezko elementua Tasazio Zerbitzuaren Arduradunaren txostena izango da, Administrazio Kontseiluari aldian-aldian igorriko zaiona. Zuzendaritza Juridikoaren, Zuzendaritza Teknikoaren eta Tasazio Zerbitzuaren Arduradunaren aldizkako bileretan oinarrituko da, eta, hala badagokio, Administrazio Kontseiluaren ordezkariak parte hartuko du. Administrazio Kontseiluak onartuko du edukia.